سرآغاز امامت و ولایت برشما مبارک باد 

سرآغاز امامت و ولایت برشما مبارک باد 

_______________________

در غدیر خم، ولایت شد قبول

برد بالا دست مولا را رسول

رفت بالا دست خورشید غدیر

شد امام و مقتدای ما، امیر