میلاد ستارگان آسمان ولایت،  سلطان عشق حضرت سید الشهدا (ع) و روز پاسدار، امیر عشق حضرت عباس بن علی (ع) و روز جانباز، پور عشق حضرت سیدالساجدین مبارک باد.

میلاد ستارگان آسمان ولایت، سلطان عشق حضرت سید الشهدا (ع) و روز پاسدار، امیر عشق حضرت عباس بن علی (ع) و روز جانباز، پور عشق حضرت سیدالساجدین مبارک باد.