برگزاری امتحانات نوبت اول

برگزاری امتحانات نوبت اول دی ماه از تاریخ 3 دی ماه 1401

.

.

گزارش تصویری