جلسه سوم انجمن اولیا با مدیریت دبیرستان بهشت

جلسه سوم انجمن اولیا با حضور مدیریت دبیرستان بهشت خانم دکتر ناظمی