نشست مشاوره فردی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با مشاور دبیرستان بهشت

نشست مشاوره فردی دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در جهت پیشرفت تحصیلی و گرفتن برنامه مطالعاتی هفتگی با مشاور دبیرستان بهشت