برگزاری آخرین جلسه انجمن در سال 1402

آخرین جلسه انجمن در سال 1402 برگزار شد.