حضور مربیان بهداشت
مربیان بهداشت مدارس نقشی فراتر از رسیدگی به زانوهای خراشیده و تب کودکان داشته و می توانند نقش کلیدی مقابله با چاقی دوران کودکی را داشته باشند.
مربیان بهداشت با حضور در دبیرستان بهشت ابتدا به صحبت با دانش‌آموزان پرداخته و سلامت روح آنها را مورد بررسی قرار دادند ، سپس آنها را از نظر سلامت جسمی مورد سنجش قرار دادند.

گزارش تصویری