ارائه کارنامه ترم اول

کارنامه ترم اول همراه با  مشاوره‌ی فردی با اولیا ارائه گردید.

گزارش تصویری