برگزاری آزمون جامع پایان دوره تابستانی

برگزاری مرحله اول آزمون جامع  پایان دوره تابستانی مورخ 31 شهریور ماه 1401