مشاوره فردی پایه های دهم و یازدهم با مهندس سمیعیان

در تاریخ سه شنبه 22 شهریور ماه برای دانش آموزان پایه ( سال های دهم و یازدهم ) طبق برنامه زمانبندی شده مشخص مشاوره فردی ارائه گردید و کلیه دانش آموزان شرکت کننده در مشاوره فردی برنامه جمع بندی پایان تابستان ، به صورت برنامه شخصی ارائه شد. 

دراین برنامه پیش نیاز های هر درس و ساعات دقیق و مباحث مورد نیاز هر دانش اموز با توجه به وضعیت تحصیلی وی ارائه شد تا در مهرماه با قدرت بیشتری سال تحصیلی را آغاز کنند.