جلسه مشاوره با اولیا پایه دوازدهم

جلسه استاد سمیعیان، مشاوره پایه دوازدهم با اولیا دانش آموزان درخصوص روزهای انتهایی پایگاه تابستانه و اهمیت آغاز سال تحصیلی. همچنین گزارشی در خصوص عملکرد دانش آموزان در تابستان و فعالیت های مشاوره ای و درسی مدرسه خدمت اولیا عزیز در روز 10 شهریور ماه ارائه شد.

گزارش تصویری