آغاز کلاس های پایه دوازدهم

با یاری خداوند منان و همت کادر آموزشی و پرورشی دبیرستان بهشت، توفیق شروع مجدد کلاس های پایه دوازدهم برای کنکور 1402 از تاریخ 20 تیرماه را تحت عنوان پایگاه تابستانی داریم.

این کلاس ها به مدت 8 هفته برگزار خواهند شد. در این طی این مدت آزمون های تستی بصورت هر هفته از دانش آموزان گرفته شده و با توجه به شرایط هر دانش آموز برنامه مطالعاتی به وی داده خواهد شد. جلسات مشاوره نیز بصورت هفتگی با دانش آموزان برقرار خواهد بود. در پایان این 8 هفته یک آزمون جامع جهت جمعبندی مطالب تدریس شده در انتهای پایگاه تابستانی از دانش آموزان گرفته خواهد شد.