یک روز برفی در دبیرستان بهشت

یک روز برفی در دبیرستان بهشت

 

گزارش تصویری