کلاس های آنلاین

پایه دوازدهم

رشته تجربي

عمومی

ادبیات

دینی

زبان

عربی

بهداشت

تخصصی

ریاضی

زیست

شیمی

فیزیک

رشته ریاضی

عمومی

ادبیات

دینی

زبان

عربی

بهداشت

تخصصی

هندسه/گسسته

حسابان

شیمی

ریاضی

فیزیک

رشته انسانی

عمومی

ادبیات

دینی

زبان

بهداشت

تخصصی

ریاض

علوم فنون

فلسفه/منطق

جامعه/روانشناسی

اقتصاد

تاریخ / جغرافیا


 

پايه يازدهم

رشته تجربي 

عمومی

عربی

ادبیات

نگارش

تاریخ

بهداشت

زبان

دینی

زمین

تاریخ استاد محمد امین

ورزش

تخصصی

شیمی

ریاضی

فیزیک

زیست

ریاضی

عمومی

نگارش

ادبیات

عربی

تاریخ

بهداشت

زبان

دینی

زمین شناسی

ورزش

عمومی

شیمی

حسابان

فیزیک

هندسه

 

رشته انساني

عمومی

ادبیات

نگارش

عربی

تاریخ/جغرافیا

زبان

بهداشت

دینی

فلسفه

ورزش

جامعه

تخصصی

ریاضی

اقتصاد و امادگی دفاعی

روانشناسی

پايه دهم

رشته تجربي و ریاضی

عمومی

ادبیات

نگارش

عربی

جغرافیا

سواد رسانه

زبان

دینی

ورزش

امادگی دفاعی

تخصصی

شیمی

ریاضی

فیزیک

زیست

هندسه

رشته انساني

عمومی

ادبیات

نگارش

عربی

تاریخ/جغرافیا

زبان

سواد رسانه

دینی

منطق

جامعه

ورزش

تخصصی

ریاضی

اقتصاد و امادگی دفاعی