مديريت

دكتر زهرا ناظمي مديريت دبيرستان بهشت

دكتري مديريت و برنامه ريزي درسي

با بيش از 30 سال سابقه اجرائي، آموزشي در پست هاي اداري ، معاونت و مديريت و دبير فيزيك مناطق 2، 6 و 19 آموزش و پرورش شهر تهران و دارنده ي ده ها تقديرنامه از مدير كل آموزش و پرورش ، معاون وزير آموزش و پرورش و رؤساي آموزش و پرورش مناطق شهر تهران، دريافت تقديرنامه از سال 88 به مدت 4 سال متوالي به جهت رتبه هاي تك رقمي، دو و سه رقمي در كنكور، دريافت تقدير نامه به جهت نتايج امتحانات نهايي پايه سوم و چهارم دبيرستان، دريافت تقديرنامه به جهت كسب رتبه برتر پرورشي، دريافت تقدير نامه به جهت فعاليتهاي فرهنگي و تربيت بدني.