سخنرانی خانم دکتر ناظمی در خصوص شخصیت شناسی عامل تاثیرگذار در انتخاب رشته 

 

.