درج مطلب
  " برای مشاهده پروژه مهر روی فایل زیر کلیک نمایید .... "
 
 " برای مشاهده روز بازگشایی دبیرستان بهشت و هفته دفاع مقدس و همزمانی با محرم روی فایل زیر کلیک نمایید .... "