نظرسنجی استاد قمري

1. در تدريس موضوعات درسي از تسلط و مهارت کافي برخوردار است ؟


2. تونايي ارائه درس با بيان روشن و قابل فهم را دارد؟


3. در هنگام تدريس رعايت ترتيب و پيوستگي مطالب درسي را مي کند ؟


4. در هنگام تدريس از روش هاي متنوع تدريس متانسب با محتواي درسي را به کار مي گيرد؟


5. براي پاسخگويي به سوالات دانش اموزان در کلاس وقت کافي صرف مي کند ؟


6. به راحتي مي توان سوالات درسي را در کلاس مطرح کرد ؟


7. از زمان کلاس براي تدريس به نحو احسن استفاده مي کند ؟


8. توانايي اداره کلاس و حفظ نظم را دارد؟


9. به رعايت نظم و مقررات اموزشي (حضور به موقع در کلاس درس، کنترل حضور و غياب و ...) پايبند است ؟


10. پايبند به حفظ شئونات اسلامي در کلاس مي باشد؟


11. فضاي کلاس در کلاس درس مربوطه شاد و مفرح است؟


12. فضاي کلاس در درس مربوطه خشک و سرد است ؟